دست دندان کامل متکی بر ایمپلنت در مشهد

در روش اوردنچر بر پایه ایمپلنت دندان از چند ایمپلنت در فک بیمار استفاده می شود که این امر باعث گیر و ثبات دست دندان مصنوعی بیمار می شود. زماني كه يك دنچر كامل به يك اوردنچر متكي بر ایمپلنت دندان تبديل مي گردد عملكرد جويدن بهبود مي يابد.

همچنین مطالعه کنید : دندانپزشکی کودک

همچنین مطالعه کنید : دندانپزشکی اطفال در مشهد

X