اصلاح لب پریدگی دندان

ترمیم لب پریدگی دندان می تواند با روش های مختلفی انجام گیرد که به واسطه آن دندانپزشک شما می تواند دندان های از دست رفته و آسیب دیده را جایگزین کند یا قسمت های از دست رفته ساختار دندان را ترمیم کند. ساختار دندان ممکن است به دلیل پوسیدگی، خراب شدن ترمیم قبلی که بر آن اعمال شده یا شکستگی دندان از بین رفته باشد.

X